1st game: Kasparov - Kramnik : 1/2
      9th game: Kasparov - Kramnik : 1/2 2nd game: Kramnik - Kasparov : 1:0
      10th game: Kramnik - Kasparov : 1:0 3rd game: Kasparov - Kramnik : 1/2       11th game: Kasparov - Kramnik : 1/2 4th game: Kramnik - Kasparov : 1/2       12th game: Kramnik - Kasparov : 1/2 5th game: Kasparov - Kramnik : 1/2       13th game: Kasparov - Kramnik : 1/2 6th game: Kramnik - Kasparov : 1/2       14th game: Kramnik - Kasparov : 1/2 7th game: Kasparov - Kramnik : 1/2       15th game: Kasparov - Kramnik : 1/2 8th game: Kramnik - Kasparov : 1/2