55th Russian championship

28th August - 5th September, 2002

resultsThe 1st round:
Tunik - Gleizerov 1/2
Rustemov - Makarov 1/2
Frolyanov - Smirnov 0-1
Poluliakhov - Yakovich 1/2
Asylguzhin - Loginov 0-1
Turov - Volkov 1-0
Alavkin - Galkin 1/2
Aseev - Nevostruev 0-1
Kornev - Grigoriantz 1-0
Korotylev - Skachkov 1-0
Popov - Cherniaev 1-0
Lugovoi - Kharlov 1/2
Namgilov - Timofeev 0-1
Savchenko - Balashov 1/2
Ovetchkin - Beshukov 1-0
Lastin - Khasangatin 1/2
Potkin - Kosyrev 0-1
Riazantsev - Malinin 1-0
Grachev - Kiriakov 1/2
Pridorozhny - Inarkiev 1/2
Vorobiov - Du 1/2
Jakovenko - Maiorov 0-1
Shomoev - Dashko 1-0
Ilushin - Alikhanov 1-0
Geller - Yemelin 0-1
        The 2nd round:
Yemelin - Popov 1:0
Shomoev - Kornev 1/2
Loginov - Korotylev 0-1
Timofeev - Ilushin 1/2
Nevostruev - Ovetchkin 1/2
Smirnov - Turov 1-0
Maiorov - Riazantsev 1/2
Makarov - Lastin 1/2
Kharlov - Poluliakhov 1-0
Du - Rustemov 0-1
Yakovich - Lugovoi 1/2
Gleizerov - Alavkin 1-0
Galkin - Tunik 1/2
Kosyrev - Grachev 1/2
Kiriakov - Potkin 1/2
Inarkiev - Savchenko 1-0
Khasangatin - Vorobiov 1/2
Balashov - Pridorozhny 1-0
Volkov - Beshukov 1-0
Malinin - Aseev 0-1
Dashko - Jakovenko 0-1
Cherniaev - Frolianov 1-0
Grigoriantz - Geller 1/2
Skachkov - Asylguzhin 1-0
Alikhanov - Namgilov 0-1
        The 3rd round:
Korotylev - Smirnov 1/2
Kharlov - Yemelin 1/2
Rustemov - Shomoev 1-0
Riazantsev - Gleizerov 1/2
Kornev - Balashov 1/2
Nevostruev - Timofeev 0-1
Ovetchkin - Maiorov 0-1
Asylguzhin - Malinin 1-0
Ilushin - Inarkiev 0-1
Lugovoi - Volkov 1-0
Lastin - Loginov 1-0
Turov - Yakovich 1/2
Popov - Khasangatin 1/2
Aseev - Makarov 1/2
Potkin - Galkin 1/2
Tunik - Kosyrev 1/2
Namgilov - Kiriakov 1/2
Jakovenko - Cherniaev 1-0
Vorobiov - Skachkov 1/2
Grachev - Poluliakhov 0-1
Alavkin - Du 1-0
Savchenko - Grigoriantz 0-1
Pridorozhny - Geller 1/2
Beshukov - Dashko 1-0
Frolyanov - Alikhanov 1/2
       
The 4th round:
Inarkiev - Rustemov 1/2
Yemelin - Korotylev 1/2
Timofeev - Smirnov 1/2
Mayorov - Lastin 0-1
Balashov - Kharlov 1/2
Gleizerov - Jakovenko 1/2
Riazantsev - Kornev 0-1
Popov - Lugovoi 1/2
Yakovich - Tunik 1/2
Khasangatin - Aseev 1/2
Galkin - Nevostruev 1-0
Kosyrev - Namgilov 0-1
Makarov - Ovechkin 1/2
Kiriakov - Alavkin 1-0
Poluliakhov - Vorobiov 1-0
Grigoriantz - Shomoev 1-0
Potkin - Ilushin 1/2
Skachkov - Turov 1/2
Volkov - Grachev 1-0
Loginov - Pridorozhny 1/2
Geller - Cherniaev 1/2
Beshukov - Asylguzhin 1-0
Du - Frolyanov 0-1
Alikhanov - Savchenko 1/2
Malinin - Dashko 0-1
        The 5th round:
Lastin - Timofeev 1-0
Smirnov - Rustemov 1/2
Kornev - Yemelin 1/2
Korotylev - Inarkiev 1/2
Kharlov - Grigoriantz 1/2
Lugovoi - Gleizerov 1/2
Namgilov - Galkin 1/2
Maiorov - Kiriakov 1/2
Jakovenko - Balashov 1/2
Poluliakhov - Volkov 1/2
Khasangatin - Yakovich 1/2
Turov - Popov 1/2
Aseev - Potkin 1-0
Ovechkin - Skachkov 0-1
Tunik - Riazantsev 1/2
Ilushin - Makarov 1/2
Vorobiov - Beshukov 1-0
Nevostruev - Kosyrev 1-0
Shomoev - Geller 0-1
Alavkin - loginov 1-0
Cherniaev - Pridorozhny 1/2
Frolyanov - Grachev 0-1
Dashko - Alikhanov 0-1
Savchenko - Asylguzhin 1-0
Malinin - Du 0-1
        The 6th round:
Inarkiev - Lastin 0-1
Rustemov - Korotylev 1/2
Smirnov - Kornev 1-0
Yemelin - Yakovich 1/2
Skachkov - Kharlov 0-1
Gleizerov - Namgilov 1/2
Balashov - Aseev 1/2
Galkin - Lugovoi 1/2
Timofeev - Maiorov 1-0
Kiriakov - Poluliakhov 1/2
Grigoriantz - Jakovenko 1/2
Volkov - Tunik 1/2
Makarov - Popov 1/2
Turov - Vorobiov 1-0
Riazantsev - Nevostruev 0-1
Geller - Ilushin 1/2
Cherniaev - Alavkin 1/2
Grachev - Ovechkin 1-0
Pridorozhny - Khasangatin 1-0
Alikhanov - Potkin 0-1
Beshukov - Savchenko 1/2
Kosyrev - Frolyanov 1/2
Du - Shomoev 0-1
Loginov - Malinin 1-0
Asylguzhin - Dashko 1/2
       
The 7th round:
Lastin - Smirnov 1/2
Kharlov - Rustemov 1/2
Korotylev - Timofeev 1-0
Aseev - Yemelin 1/2
Yakovich - Grigoriantz 1-0
Nevostruev - Gleizerov 1/2
Poluliakhov - Galkin 1-0
Kornev - Inarkiev 0-1
Lugovoi - Kiriakov 1/2
Jakovenko - Turov 1-0
Namgilov - Balashov 0-1
Potkin - Volkov 0-1
Popov - Skachkov 1-0
Ilushin - Grachev 1-0
Maiorov - Makarov 1/2
Tunik - Pridorozhny 1/2
Alavkin - Geller 1-0
Vorobiov - Loginov 0-1
Savchenko - Riazantsev 1-0
Shomoev - Beshukov 1/2
Ovechkin - Cheriaev 1-0
Khasangatin - Kosyrev 1/2
Frolyanov - Asylguzhin 1-0
Malinin - Alikhanov 0-1
Dashko - Du 0-1
        The 8th round:
Korotylev - Lastin 1/2
Smirnov - Kharlov 1/2
Rustemov - Poluljakhov 1-0
Inarkiev - Yakovich 1/2
Yemelin - Jakovenko 1-0
Balashov - Popov 0-1
Volkov - Nevostruev 0-1
Gleizerov - Ilushin 1/2
Kiriakov - Aseev 1-0
Timofeev - Alavkin 1-0
Kornev - Lugovoi 1/2
Galkin - Maiorov 1/2
Loginov - Namgilov 1/2
Pridorozhny - Turov 0-1
Makarov - Savchenko 0-1
Grigoriantz - Tunik 1/2
Geller - Ovechkin 1-0
Alikhanov - Shomoev 0-1
Beshukov - Potkin 0-1
Skachkov - Frolyanov 1/2
Grachev - Vorobiov 1/2
Cherniaev - Riazantsev 1/2
Dashko - Khasangatin 0-1
Asylguzhin - Du 0-1
Kosyrev - Malinin 1-0
        The 9th round:
Lastin - Rustemov 1/2
Yemelin - Smirnov 1/2
Kharlov - Korotylev 1/2
Yakovich - Timofeev 1/2
Popov - Inarkiev 1/2
Nevostruev - Kiriakov 1/2
Turov - Gleizerov 1/2
Jakovenko - Lugovoi 0-1
Poluljakhov - Balashov 1/2
Ilushin - Savchenko 1-0
Alavkin - Volkov 0-1
Aseev - Grigoriantz 1/2
Shomoev - Galkin 1/2
Potkin - Kornev 0-1
Maiorov - Loginov 1/2
Tunik - Geller 1/2
Namgilov - Makarov 1/2
Du - Kosyrev 1/2
Khasangatin - Grachev 1/2
Frolyanov - Pridorozhny 1/2
Riazantsev - Skachkov 1-0
Ovechkin - Alikhanov 1-0
Vorobiov - Dashko 1-0
Asylguzhin - Cherniaev +-
Malinin - Beshukov 1-0


Main Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2002