The 65th Corus Chess tournament

The results
1st round :
Ponomariov - Bareev 0-1
Kramnik - Ivanchuk ½-½
Krasenkow - Karpov 0-1
Shirov - Timman ½-½
Grischuk - van Wely ½-½
Polgar - Topalov ½-½
Anand - Radjabov ½-½
   2nd round :
Bareev - Radjabov 1-0
Topalov - Anand 0-1
Timman - Grischuk ½-½
Ivanchuk - Krasenkow ½-½
Ponomariov - Kramnik 1-0
van Wely - Polgar ½-½
Karpov - Shirov ½-½
   3rd round :
Anand - Van Wely ½-½
Shirov - Ivanchuk ½-½
Grischuk - Karpov ½-½
Polgar - Timman 1-0
Radjabov - Topalov 0-1
Kramnik - Bareev 1-0
Krasenkow - Ponomariov ½-½
4th round
Bareev - Topalov ½-½
Van Wely - Radjabov ½-½
Timman - Anand ½-½
Karpov - Polgar 0-1
Ivanchuk - Grischuk ½-½
Ponomariov - Shirov 0-1
Kramnik - Krasenkow 1-0
   5th round
Krasenkow - Bareev ½-½
Shirov - Kramnik 1-0
Grischuk - Ponomariov ½-½
Polgar - Ivanchuk ½-½
Anand - Karpov 1-0
Radjabov - Timman 1-0
Topalov - Van Wely 0-1
   6th round
Bareev - Van Wely 0-1
Timman - Topalov 0-1
Karpov - Radjabov ½-½
Ivanchuk - Anand ½-½
Ponomariov - Polgar ½-½
Kramnik - Grischuk ½-½
Krasenkow - Shirov 1-0
7th round:
Shirov - Bareev 1-0
Grischuk - Krasenkow 1-0
Polgar - Kramnik ½-½
Anand - Ponomariov ½-½
Radjabov - Ivanchuk ½-½
Topalov - Karpov ½-½
Van Wely - Timman 1-0
   8th round:
Bareev - Timman 1-0
Karpov - Van Wely 1-0
Ivanchuk - Topalov ½-½
Ponomariov - Radjabov 0-1
Kramnik - Anand ½-½
Krasenkow - Polgar ½-½
Shirov - Grischuk 0-1
   9th round
Grischuk - Bareev 0-1
Polgar - Shirov ½-½
Anand - Krasenkow ½-½
Radjabov - Kramnik ½-½
Topalov - Ponomariov ½-½
Van Wely - Ivanchuk ½-½
Timman - Karpov ½-½
10th round
Bareev - Karpov ½-½
Ivanchuk - Timman 1-0
Ponomariov - Van Wely 1-0
Kramnik - Topalov 1-0
Krasenkow - Radjabov 0-1
Shirov - Anand 0-1
Grischuk - Polgar 0-1
   11th round
Polgar - Bareev ½-½
Anand - Grischuk ½-½
Radjabov - Shirov ½-½
Topalov - Krasenkow 1-0
Van Wely - Kramnik 1-0
Timman - Ponomariov 0-1
Karpov - Ivanchuk ½-½
   12th round
Bareev - Ivanchuk 1-0
Ponomariov - Karpov 1-0
Kramnik - Timman 1-0
Krasenkow - Van Wely ½-½
Shirov - Topalov ½-½
Grischuk - Radjabov 1-0
Polgar - Anand ½-½
13th round
Anand - Bareev ½-½
Radjabov - Polgar ½-½
Topalov - Grischuk ½-½
Van Wely - Shirov 0-1
Timman - Krasenkow ½-½
Karpov - Kramnik ½-½
Ivanchuk - Ponomariov 1-0
Main page Store
Webmaster - Manakov Ilya
Shahcom Company, © 2003