56th Championship of Russia

Krasnoyarsk, 2nd-12th September, 2003

ResultsRound 1

Tbl. White   -   Black Result
1
Dvoirys (0.0)   -   Grischuk (0.0)
½
2
Svidler (0.0)   -   Sherbakov (0.0)
1-0
3
Fominyh (0.0)   -   Tiviakov (0.0)
½
4
Potkin (0.0)   -   Dolmatov (0.0)
½
5
Rashkovsky (0.0)   -   Kharlov (0.0)
½
6
Bachin (0.0)   -   Yakovich (0.0)
½
7
Ionov (0.0)   -   Lependin (0.0)
½
8
Grigoriants (0.0)   -   Saveljev (0.0)
1-0
9
Zakhartsov (0.0)   -   Landa (0.0)
½
10 Filippov (0.0)   -   Riazantsev (0.0)
½
11 Volkov (0.0)   -   Bocharov (0.0)
1-0
12 Jakovenko (0.0)   -   Evdokimov (0.0)
1-0
13 Yemelin (0.0)   -   Rublevsky (0.0)
½
14 Rychagov (0.0)   -   Dreev (0.0)
0-1
15 Sakaev (0.0)   -   Vorobiov (0.0)
0-1
16 Zablotsky (0.0)   -   Ulibin (0.0)
0-1
17 Belozerov (0.0)   -   Tregubov (0.0)
1-0
18 Shomoev (0.0)   -   Timofeev (0.0)
0-1
19 Khalifman (0.0)   -   Kiriakov (0.0)
1-0
20 Motylev (0.0)   -   Chernyshov (0.0)
1-0
21 Alekseev (0.0)   -   Aseev (0.0)
1-0
22 Sambuev (0.0)   -   Yevseev (0.0)
½
23 Najer (0.0)   -   Ovetchkin (0.0)
1-0
24 Inarkiev (0.0)   -   Obukhov (0.0)
1-0
25 Tseshkovsky (0.0)   -   Lastin (0.0)
½
26 Popov (0.0)   -   Yandemirov (0.0)
1-0
27 Yandarbiev (0.0)   -   Sveshnikov (0.0)
0-1
28 Glek (0.0)   -   Iljin (0.0)
1-0
29 Kornev (0.0)   -   Khairullin (0.0)
1-0
30 Sorokin (0.0)   -   Logunov (0.0)
½
31 Rustemov (0.0)   -   Klimov (0.0)
½
32 Beznosikov (0.0)   -   Gleizerov (0.0)
0-1
33 Shipov (0.0)   -   Balashov (0.0)
1-0
34 Vekshenkov (0.0)   -   Lugovoi (0.0)
½
35 Kharitonov (0.0)   -   Ivanov (0.0)
0-1
36 Kurnosov (0.0)   -   Smirnov (0.0)
½
37 Epishin (0.0)   -   Bezgodov (0.0)
0-1
38 Iljushin (0.0)   -   Morozevich (0.0)
½
39 Malakhov (0.0)   -   Belov (0.0)
1-0

Round 2

Tbl. White   -   Black Result
 1 Zvjaginsev (1.0)   -   Jakovenko (1.0)
½
 2 Popov (1.0)   -   Svidler (1.0)
0-1
 3 Dreev (1.0)   -   Glek (1.0)
1-0
 4 Kornev (1.0)   -   Malakhov (1.0)
½
 5 Gleizerov (1.0)   -   Khalifman (1.0)
½
 6 Sveshnikov (1.0)   -   Motylev (1.0)
0-1
 7 Ulibin (1.0)   -   Volkov (1.0)
½
 8 Ivanov (1.0)   -   Alekseev (1.0)
½
 9 Vorobiov (1.0)   -   Najer (1.0)
½
10 Bezgodov (1.0)   -   Shipov (1.0)
½
11 Timofeev (1.0)   -   Grigoriantz (1.0)
1-0
12 Belozerov (1.0)   -   Inarkiev (1.0)
½
13 Grischuk (0.5)   -   Iljushin (0.5)
1-0
14 Morozevich (0.5)   -   Dvoirys (0.5)
1-0
15 Rublevsky (0.5)   -   Tseshkovsky (0.5)
1-0
16 Lastin (0.5)   -   Yemelin (0.5)
1-0
17 Riazantsev (0.5)   -   Rustemov (0.5)
½
18 Chernyshov (0.5)   -   Besnosikov (0.5)
1-0
19 Smirnov (0.5)   -   Zakhartsov (0.5)
1-0
20 Landa (0.5)   -   Kurnosov (0.5)
½
21 Tiviakov (0.5)   -   Potkin (0.5)
½
22 Dolmatov (0.5)   -   Fominyh (0.5)
½
23 Logunov (0.5)   -   Ionov (0.5)
½
24 Kharlov (0.5)   -   Sambuev (0.5)
1-0
25 Yevseev (0.5)   -   Rashkovsky (0.5)
0-1
26 Yakovich (0.5)   -   Vekshenkov (0.5)
1-0
27 Lugovoi (0.5)   -   Bachin (0.5)
½
28 Lependin (0.5)   -   Sorokin (0.5)
½
29 Klimov (0.5)   -   Filippov (0.5)
½
30 Tregubov (0.0)   -   Obukhov (0.0)
½
31 Ovetchkin (0.0)   -   Sakaev (0.0)
0-1
32 Yandemirov (0.0)   -   Rychagov (0.0)
½
33 Sherbakov (0.0)   -   Shomoev (0.0)
½
34 Belov (0.0)   -   Iljin (0.0)
½
35 Kiriakov (0.0)   -   Khairulin (0.0)
1-0
36 Bocharov (0.0)   -   Yandarbiev (0.0)
0-1
37 Aseev (0.0)   -   Zablotsky (0.0)
½
38 Evdokimov (0.0)   -   Kharitonov (0.0)
1-0
39 Balashov (0.0)   -   Epishin (0.0)
½

Round 3

Tbl. White   -   Black Result
1
Svidler (2.0)
-
Timofeev (2.0)
1-0
2
Motylev (2.0)
-
Dreev (2.0)
1-0
3
Shipov (1.5)
-
Grischuk (1.5)
1-0
4
Malakhov (1.5)
-
Yakovich (1.5)
½
5
Inarkiev (1.5)
-
Morozevich (1.5)
0-1
6
Khalifman (1.5)
-
Kornev (1.5)
½
7
Gleizerov (1.5)
-
Rublevsky (1.5)
½
8
Ulibin (1.5)
-
Zvjaginsev (1.5)
½
9
Jakovenko (1.5)
-
Lastin (1.5)
1-0
10 Rashkovsky (1.5)
-
Smirnov (1.5)
½
11 Volkov (1.5)
-
Ivanov (1.5)
½
12 Alekseev (1.5)
-
Vorobiov (1.5)
½
13 Najer (1.5)
-
Bezgodov (1.5)
1-0
14 Kharlov (1.5)
-
Belozerov (1.5)
½
15 Sakaev (1.0)
-
Chernyshov (1.0)
½
16 Filippov (1.0)
-
Evdokimov (1.0)
0-1
17 Fominyh (1.0)
-
Landa (1.0)
½
18 Kurnosov (1.0)
-
Tiviakov (1.0)
½
19 Grigoriants (1.0)
-
Dolmatov (1.0)
½
20 Rustemov (1.0)
-
Logunov (1.0)
½
21 Potkin (1.0)
-
Popov (1.0)
½
22 Glek (1.0)
-
Lependin (1.0)
0-1
23 Yandarbiev (1.0)
-
Lugovoi (1.0)
1-0
24 Sorokin (1.0)
-
Riazantsev (1.0)
½
25 Bachin (1.0)
-
Sveshnikov (1.0)
1-0
26 Ionov (1.0)
-
Klimov (1.0)
½
27 Saveliev (1.0)
-
Kiriakov (1.0)
½
28 Epishin (0.5)
-
Zakhartsov (0.5)
1-0
29 Sambuev (0.5)
-
Tregubov (0.5)
0-1
30 Obukhov (0.5)
-
Yevseev (0.5)
½
31 Dvoirys (0.5)
-
Aseev (0.5)
1-0
32 Iljin (0.5)
-
Sherbakov (0.5)
0-1
33 Rychagov (0.5)
-
Balashov (0.5)
½
34 Shomoev (0.5)
-
Belov (0.5)
0-1
35 Iljushin (0.5)
-
Yandemirov (0.5)
½
36 Yemelin (0.5)
-
Vekshenkov (0.5)
0-1
37 Tseshkovsky (0.5)
-
Zablotsky (0.5)
1-0
38 Khairullin (0.0)
-
Bocharov (0.0)
½
39 Beznosikov (0.0)
-
Ovetchkin (0.0)
0-1

Round 4

Tbl. White   -   Black Result
1
Motylev (3.0)   -   Svidler (3.0)
½
2
Morozevich (2.5)   -   Shipov (2.5)
1-0
3
Jakovenko (2.5)   -   Najer (2.5)
1-0
4
Dreev (2.0)   -   Kornev (2.0)
½
5
Malakhov (2.0)   -   Gleizerov (2.0)
1-0
6
Ivanov (2.0)   -   Khalifman (2.0)
½
7
Rublevsky (2.0)   -   Ulibin (2.0)
0-1
8
Zvjaginsev (2.0)   -   Belozerov (2.0)
½
9
Smirnov (2.0)   -   Bachin (2.0)
0-1
10 Vorobiov (2.0)   -   Volkov (2.0)
0-1
11 Evdokimov (2.0)   -   Alekseev (2.0)
½
12 Lependin (2.0)   -   Kharlov (2.0)
0-1
13 Timofeev (2.0)   -   Rashkovsky (2.0)
1-0
14 Yakovich (2.0)   -   Yandarbiev (2.0)
1-0
15 Grischuk (1.5)   -   Tseshkovsky (1.5)
½
16 Sherbakov (1.5)   -   Sakaev (1.5)
½
17 Belov (1.5)   -   Epishin (1.5)
½
18 Tregubov (1.5)   -   Kurnosov (1.5)
1-0
19 Lastin (1.5)   -   Fominyh (1.5)
0-1
20 Landa (1.5)   -   Potkin (1.5)
0-1
21 Tiviakov (1.5)   -   Grigoriants (1.5)
½
22 Dolmatov (1.5)   -   Saveliev (1.5)
1-0
23 Kiriakov (1.5)   -   Rustemov (1.5)
½
24 Bezgodov (1.5)   -   Inarkiev (1.5)
½
25 Chernyshov (1.5)   -   Popov (1.5)
0-1
26 Klimov (1.5)   -   Sorokin (1.5)
½
27 Riazantsev (1.5)   -   Ionov (1.5)
½
28 Vekshenkov (1.5)   -   Dvoirys (1.5)
0-1
29 Logunov (1.5)   -   Filippov (1.0)
0-1
30 Yevseev (1.0)   -   Iljushin (1.0)
1-0
31 Ovetchkin (1.0)   -   Glek (1.0)
0-1
32 Lugovoi (1.0)   -   Balashov (1.0)
1-0
33 Sveshnikov (1.0)   -   Kharitonov (1.0)
1-0
34 Obukhov (1.0)   -   Rychagov (1.0)
1-0
35 Yandemirov (1.0)   -   Yemelin (0.5)
0-1
36 Bocharov (0.5)   -   Shomoev (0.5)
1-0
37 Zakhartsov (0.5)   -   Iljin (0.5)
½
38 Aseev (0.5)   -   Khairullin (0.5)
½
39 Zablotsky (0.5)   -   Sambuev (0.5)
½

Round 5

Tbl. White   -   Black Result
1
Svidler (3.5)
 - 
Jakovenko (3.5)
½
2
Morozevich (3.5)
 - 
Motylev (3.5)
1-0
3
Ulibin (3.0)
 - 
Malakhov (3.0)
0-1
4
Volkov (3.0)
 - 
Timofeev (3.0)
0-1
5
Kharlov (3.0)
 - 
Yakovich (3.0)
½
6
Bachin (3.0)
 - 
Dreev (2.5)
½
7
Popov (2.5)
 - 
Khalifman (2.5)
0-1
8
Kornev (2.5)
 - 
Zvjaginsev (2.5)
0-1
9
Dvoirys (2.5)
 - 
Tregubov (2.5)
1-0
10 Alekseev (2.5)
 - 
Fominyh (2.5)
1-0
11 Najer (2.5)
 - 
Ivanov (2.5)
1-0
12 Belozerov (2.5)
 - 
Dolmatov (2.5)
1-0
13 Shipov (2.5)
 - 
Evdokimov (2.5)
½
14 Potkin (2.5)
 - 
Grischuk (2.0)
0-1
15 Ionov (2.0)
 - 
Rublevsky (2.0)
½
16 Sakaev (2.0)
 - 
Belov (2.0)
1-0
17 Epishin (2.0)
 - 
Sherbakov (2.0)
½
18 Filippov (2.0)
 - 
Kiriakov (2.0)
½
19 Vorobiov (2.0)
 - 
Smirnov (2.0)
½
20 Tseshkovsky (2.0)
 - 
Tiviakov (2.0)
½
21 Rustemov (2.0)
 - 
Bezgodov (2.0)
½
22 Yandarbiev (2.0)
 - 
Yevseev (2.0)
0-1
23 Inarkiev (2.0)
 - 
Riazantsev (2.0)
1-0
24 Glek (2.0)
 - 
Klimov (2.0)
1-0
25 Rashkovsky (2.0)
 - 
Lugovoi (2.0)
½
26 Gleizerov (2.0)
 - 
Lependin (2.0)
1-0
27 Sorokin (2.0)
 - 
Obukhov (2.0)
½
28 Grigoriants (2.0)
 - 
Sveshnikov (2.0)
½
29 Kurnosov (1.5)
 - 
Lastin (1.5)
½
30 Bocharov (1.5)
 - 
Landa (1.5)
1-0
31 Yemelin (1.5)
 - 
Logunov (1.5)
1-0
32 Saveliev (1.5)
 - 
Chernyshov (1.5)
0-1
33 Rychagov (1.0)
 - 
Vekshenkov (1.5)
1-0
34 Iljushin (1.0)
 - 
Beznosikov (1.0)
½
35 Khairullin (1.0)
 - 
Zakhartsov (1.0)
0-1
36 Iljin (1.0)
 - 
Aseev (1.0)
1-0
37 Kharitonov (1.0)
 - 
Ovetchkin (1.0)
½
38 Balashov (1.0)
 - 
Zablotsky (1.0)
½
39 Sambuev (1.0)
 - 
Yandemirov (1.0)
1-0

Round 6

Tbl. White   -   Black Result
1
Svidler (4.0)
 - 
Morozevich (4.5)
1-0
2
Timofeev (4.0)
 - 
Malakhov (4.0)
½
3
Khalifman (3.5)
 - 
Jakovenko (4.0)
½
4
Zvjaginsev (3.5)
 - 
Kharlov (3.5)
½
5
Yakovich (3.5)
 - 
Motylev (3.5)
½
6
Dvoirys (3.5)
 - 
Alekseev (3.5)
½
7
Bachin (3.5)
 - 
Najer (3.5)
0-1
8
Belozerov (3.5)
 - 
Sakaev (3.0)
½
9
Grischuk (3.0)
 - 
Inarkiev (3.0)
1-0
10 Dreev (3.0)
 - 
Gleizerov (3.0)
½
11 Evdokimov (3.0)
 - 
Volkov (3.0)
0-1
12 Glek (3.0)
 - 
Shipov (3.0)
½
13 Yevseev (3.0)
 - 
Ulibin (3.0)
1-0
14 Rublevsky (2.5)
 - 
Vorobiov (2.5)
1-0
15 Ivanov (2.5)
 - 
Epishin (2.5)
½
16 Tregubov (2.5)
 - 
Yemelin (2.5)
½
17 Sherbakov (2.5)
 - 
Filippov (2.5)
1-0
18 Smirnov (2.5)
 - 
Tseshkovsky (2.5)
0-1
19 Tiviakov (2.5)
 - 
Bocharov (2.5)
½
20 Dolmatov (2.5)
 - 
Rashkovsky (2.5)
1-0
21 Chernyshov (2.5)
 - 
Rustemov (2.5)
1-0
22 Kiriakov (2.5)
 - 
Popov (2.5)
½
23 Lugovoi (2.5)
 - 
Grigoriants (2.5)
½
24 Bezgodov (2.5)
 - 
Kornev (2.5)
0-1
25 Fominyh (2.5)
 - 
Sorokin (2.5)
½
26 Sveshnikov (2.5)
 - 
Potkin (2.5)
½
27 Obukhov (2.5)
 - 
Ionov (2.5)
½
28 Zakhartsov (2.0)
 - 
Lastin (2.0)
0-1
29 Klimov (2.0)
 - 
Rychagov (2.0)
1-0
30 Belov (2.0)
 - 
Sambuev (2.0)
½
31 Riazantsev (2.0)
 - 
Yandarbiev (2.0)
½
32 Iljin (2.0)
 - 
Kurnosov (2.0)
½
33 Lependin (2.0)
 - 
Landa (1.5)
0-1
34 Logunov (1.5)
 - 
Iljushin (1.5)
1-0
35 Ovetchkin (1.5)
 - 
Saveliev (1.5)
1-0
36 Balashov (1.5)
 - 
Beznosikov (1.5)
1-0
37 Zablotsky (1.5)
 - 
Shomoev (1.5)
½
38 Vekshenkov (1.5)
 - 
Kharitonov (1.5)
1-0
39 Aseev (1.0)
 - 
Yandemirov (1.0)
0-1

Round 7

Tbl. White   -   Black Result
1
Malakhov (4.5)
 - 
Svidler (5.0)
½
2
Jakovenko (4.5)
 - 
Morozevich (4.5)
0-1
3
Najer (4.5)
 - 
Timofeev (4.5)
1-0
4
Alekseev (4.0)
 - 
Grischuk (4.0)
½
5
Kharlov (4.0)
 - 
Khalifman (4.0)
½
6
Yevseev (4.0)
 - 
Zvjaginsev (4.0)
½
7
Motylev (4.0)
 - 
Dvoirys (4.0)
0-1
8
Volkov (4.0)
 - 
Belozerov (4.0)
1-0
9
Rublevsky (3.5)
 - 
Yakovich (4.0)
½
10 Tseshkovsky (3.5)
 - 
Dreev (3.5)
1-0
11 Sakaev (3.5)
 - 
Bachin (3.5)
1-0
12 Kornev (3.5)
 - 
Dolmatov (3.5)
1-0
13 Shipov (3.5)
 - 
Sherbakov (3.5)
1-0
14 Gleizerov (3.5)
 - 
Glek (3.5)
½
15 Epishin (3.0)
 - 
Chernyshov (3.5)
1-0
16 Grigoriants (3.0)
 - 
Tregubov (3.0)
0-1
17 Lastin (3.0)
 - 
Ivanov (3.0)
½
18 Yemelin (3.0)
 - 
Tiviakov (3.0)
½
19 Inarkiev (3.0)
 - 
Kiriakov (3.0)
0-1
20 Popov (3.0)
 - 
Klimov (3.0)
½
21 Potkin (3.0)
 - 
Lugovoi (3.0)
0-1
22 Sorokin (3.0)
 - 
Evdokimov (3.0)
1-0
23 Bocharov (3.0)
 - 
Sveshnikov (3.0)
1-0
24 Ulibin (3.0)
 - 
Obukhov (3.0)
½
25 Ionov (3.0)
 - 
Fominyh (3.0)
½
26 Filippov (2.5)
 - 
Ovetchkin (2.5)
0-1
27 Sambuev (2.5)
 - 
Smirnov (2.5)
1-0
28 Landa (2.5)
 - 
Balashov (2.5)
½
29 Rustemov (2.5)
 - 
Iljin (2.5)
½
30 Kurnosov (2.5)
 - 
Belov (2.5)
½
31 Vorobiov (2.5)
 - 
Vekshenkov (2.5)
0-1
32 Yandarbiev (2.5)
 - 
Bezgodov (2.5)
0-1
33 Rashkovsky (2.5)
 - 
Riazantsev (2.5)
0-1
34 Shomoev (2.0)
 - 
Logunov (2.5)
0-1
35 Rychagov (2.0)
 - 
Zablotsky (2.0)
0-1
36 Yandemirov (2.0)
 - 
Zakhartsov (2.0)
½
37 Khairullin (2.0)
 - 
Lependin (2.0)
1-0
38 Kharitonov (1.5)
 - 
Iljushin (1.5)
0-1
39 Beznosikov (1.5)
 - 
Saveliev (1.5)
½

Round 8

Tbl. White   -   Black Result
1
Morozevich (5.5)
 - 
Najer (5.5)
1-0
2
Svidler (5.5)
 - 
Volkov (5.0)
1-0
3
Dvoirys (5.0)
 - 
Malakhov (5.0)
½
4
Grischuk (4.5)
 - 
Yevseev (4.5)
1-0
5
Khalifman (4.5)
 - 
Shipov (4.5)
1-0
6
Timofeev (4.5)
 - 
Sakaev (4.5)
½
7
Zvjaginsev (4.5)
 - 
Tseshkovsky (4.5)
1-0
8
Yakovich (4.5)
 - 
Alekseev (4.5)
½
9
Jakovenko (4.5)
 - 
Kharlov (4.5)
½
10 Tregubov (4.0)
 - 
Kornev (4.5)
½
11 Sorokin (4.0)
 - 
Rublevsky (4.0)
1-0
12 Epishin (4.0)
 - 
Gleizerov (4.0)
½
13 Ivanov (4.0)
 - 
Motylev (4.0)
0-1
14 Kiriakov (4.0)
 - 
Glek (4.0)
½
15 Lugovoi (4.0)
 - 
Belozerov (4.0)
½
16 Dreev (3.5)
 - 
Bocharov (4.0)
0-1
17 Tiviakov (3.5)
 - 
Riazantsev (3.5)
1-0
18 Dolmatov (3.5)
 - 
Ovetchkin (3.5)
½
19 Fominyh (3.5)
 - 
Popov (3.5)
0-1
20 Klimov (3.5)
 - 
Ulibin (3.5)
½
21 Vekshenkov (3.5)
 - 
Ionov (3.5)
1-0
22 Sherbakov (3.5)
 - 
Sambuev (3.5)
1-0
23 Obukhov (3.5)
 - 
Yemelin (3.5)
½
24 Bezgodov (3.5)
 - 
Bachin (3.5)
1-0
25 Chernyshov (3.5)
 - 
Logunov (3.5)
1-0
26 Lastin (3.0)
 - 
Potkin (3.0)
1-0
27 Landa (3.0)
 - 
Grigoriants (3.0)
½
28 Balashov (3.0)
 - 
Rustemov (3.0)
½
29 Iljin (3.0)
 - 
Inarkiev (3.0)
0-1
30 Sveshnikov (3.0)
 - 
Khairullin (3.0)
½
31 Belov (3.0)
 - 
Evdokimov (3.0)
½
32 Zablotsky (3.0)
 - 
Kurnosov (3.0)
½
33 Zakhartsov (2.5)
 - 
Filippov (2.5)
½
34 Smirnov (2.5)
 - 
Yandarbiev (2.5)
1-0
35 Iljushin (2.5)
 - 
Rashkovsky (2.5)
½
36 Yandemirov (2.5)
 - 
Vorobiov (2.5)
½
37 Lependin (2.0)
 - 
Aseev (2.0)
0-1
38 Saveliev (2.0)
 - 
Shomoev (2.0)
0-1
39 Beznosikov (2.0)
 - 
Kharitonov (1.5)
½

Round 9

Tbl. White   -   Black Result
1 Grischuk (5.5)
 - 
Svidler (6.5)
½
2 Malakhov (5.5)
 - 
Morozevich (6.5)
½
3 Khalifman (5.5)
 - 
Dvoirys (5.5)
½
4 Najer (5.5)
 - 
Zvjaginsev (5.5)
½
5 Sakaev (5.0)
 - 
Yakovich (5.0)
½
6 Motylev (5.0)
 - 
Timofeev (5.0)
1-0
7 Kornev (5.0)
 - 
Volkov (5.0)
0-1
8 Alekseev (5.0)
 - 
Jakovenko (5.0)
½
9 Kharlov (5.0)
 - 
Sorokin (5.0)
½
10 Bocharov (5.0)
 - 
Epishin (4.5)
½
11 Gleizerov (4.5)
 - 
Tregubov (4.5)
½
12 Belozerov (4.5)
 - 
Tiviakov (4.5)
½
13 Shipov (4.5)
 - 
Kiriakov (4.5)
½
14 Yevseev (4.5)
 - 
Sherbakov (4.5)
½
15 Popov (4.5)
 - 
Bezgodov (4.5)
½
16 Glek (4.5)
 - 
Chernyshov (4.5)
1-0
17 Tseshkovsky (4.5)
 - 
Lugovoi (4.5)
1-0
18 Inarkiev (4.0)
 - 
Vekshenkov (4.5)
1-0
19 Rublevsky (4.0)
 - 
Klimov (4.0)
1-0
20 Ovetchkin (4.0)
 - 
Lastin (4.0)
0-1
21 Yemelin (4.0)
 - 
Dolmatov (4.0)
0-1
22 Ulibin (4.0)
 - 
Ivanov (4.0)
1-0
23 Rustemov (3.5)
 - 
Obukhov (4.0)
½
24 Grigoriants (3.5)
 - 
Dreev (3.5)
½
25 Khairullin (3.5)
 - 
Smirnov (3.5)
½
26 Sambuev (3.5)
 - 
Landa (3.5)
½
27 Evdokimov (3.5)
 - 
Sveshnikov (3.5)
½
28 Ionov (3.5)
 - 
Balashov (3.5)
½
29 Logunov (3.5)
 - 
Belov (3.5)
½
30 Riazantsev (3.5)
 - 
Zablotsky (3.5)
½
31 Kurnosov (3.5)
 - 
Fominyh (3.5)
½
32 Bachin (3.5)
 - 
Filippov (3.0)
½
33 Aseev (3.0)
 - 
Rychagov (3.0)
½
34 Shomoev (3.0)
 - 
Iljushin (3.0)
½
35 Vorobiov (3.0)
 - 
Iljin (3.0)
0-1
36 Rashkovsky (3.0)
 - 
Zakhartsov (3.0)
½
37 Potkin (3.0)
 - 
Yandemirov (3.0)
½
38 Yandarbiev (2.5)
 - 
Beznosikov (2.5)
1-0
39 Kharitonov (2.0)
 - 
Saveliev (2.0)
1-0
Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2003