57th Russian Chess Championship

20-31 May, 2004

Pairings and resultsRound 9

Tbl. White   -   Black Res.
1 Dreev, Alexey (6.0)   -   Ivanov, Sergey (5.0) 1- 21 ½
2 Epishin, Vladimir (5.5)   -   Zvjaginsev, Vadim (5.0) 8- 4 ½
3 Popov, Valerij (5.0)   -   Tseshkovsky, Vitaly (5.5) 20- 16 ½
4 Khalifman, Alexander (5.0)   -   Najer, Evgeniy (5.0) 2- 9 ½
5 Sakaev, Konstantin (4.5)   -   Yevseev, Denis (4.5) 3- 12 1-0
6 Riazantsev, Alexande (4.5)   -   Volkov, Sergey (4.5) 18- 6 1-0
7 Romanov, Evgeny (4.5)   -   Andreikin, Dmitry (4.5) 31- 30 ½
8 Alekseev, Evgeny (4.0)   -   Yakovich, Yuri (4.5) 7- 10 ½
9 Tregubov, Pavel V. (4.0)   -   Burmakin, Vladimir (4.0) 5- 14 1-0
10 Shaposhnikov, Evgeny (4.0)   -   Nikolenko, Oleg (4.0) 17- 25 ½
11 Nepomniachtchi, Ian (4.0)   -   Landa, Konstantin (4.0) 29- 19 0-1
12 Kuzmin, Alexey (3.5)   -   Dolmatov, Sergey (3.5) 15- 13 ½
13 Belov, Vladimir (3.5)   -   Dobrov, Vladimir (3.5) 22- 27 1-0
14 Ionov, Sergey (3.5)   -   Solovjov, Sergey I. (3.5) 24- 28 1-0
15 Kurnosov, Igor (3.0)   -   Gleizerov, Evgeny (2.5) 23- 11 1-0
16 Loginov, Valery A (3.0)   -   Shapovalenko, Maksim (1.0) 26- 34 1-0
17 Danin, Alexandre (3.0)   -   Silivanov, Sergej (1.0) 32- 33 1-0


Round 8

Tbl. White   -   Black Res.
1 Najer, Evgeniy (4.5)   -   Dreev, Alexey (5.5) 9- 1 ½
2 Tseshkovsky, Vitaly (5.0)   -   Ivanov, Sergey (4.5) 16- 21
3 Zvjaginsev, Vadim (4.5)   -   Khalifman, Alexander (4.5) 4- 2 ½
4 Epishin, Vladimir (4.5)   -   Tregubov, Pavel V. (4.0) 8- 5 1-0
5 Andreikin, Dmitry (4.0)   -   Sakaev, Konstantin (4.0) 30- 3 ½
6 Popov, Valerij (4.0)   -   Alekseev, Evgeny (4.0) 20- 7 1-0
7 Yakovich, Yuri (4.0)   -   Riazantsev, Alexande (4.0) 10- 18 ½
8 Yevseev, Denis (4.0)   -   Romanov, Evgeny (4.0) 12- 31 ½
9 Volkov, Sergey (3.5)   -   Ionov, Sergey (3.5) 6- 24 1-0
10 Landa, Konstantin (3.5)   -   Shaposhnikov, Evgeny (3.5) 19- 17 ½
11 Burmakin, Vladimir (3.5)   -   Kuzmin, Alexey (3.0) 14- 15 ½
12 Dolmatov, Sergey (3.0)   -   Belov, Vladimir (3.0) 13- 22 ½
13 Loginov, Valery A (3.0)   -   Nikolenko, Oleg (3.0) 26- 25 0-1
14 Solovjov, Sergey I. (3.0)   -   Danin, Alexandre (2.5) 28- 32 ½
15 Shapovalenko, Maksim (1.0)   -   Nepomniachtchi, Ian (3.0) 34- 29 0-1
16 Dobrov, Vladimir (2.5)   -   Gleizerov, Evgeny (2.5) 27- 11 1-0
17 Silivanov, Sergej (1.0)   -   Kurnosov, Igor (2.0) 33- 23 0-1


Round 7

Tbl. White   -   Black Res.
1 Dreev, Alexey ( 5 )   -   Zvjaginsev, Vadim ( 4 ) 1- 4 ½
2 Khalifman, Alexander ( 4 )   -   Tseshkovsky, Vitaly ( 4.5) 2- 16 ½
3 Sakaev, Konstantin ( 3.5)   -   Epishin, Vladimir ( 4 ) 3- 8 ½
4 Tregubov, Pavel V. ( 3.5)   -   Andreikin, Dmitry ( 3.5) 5- 30 ½
5 Ivanov, Sergey ( 3.5)   -   Volkov, Sergey ( 3.5) 21- 6 1-0
6 Alekseev, Evgeny ( 3.5)   -   Yevseev, Denis ( 3.5) 7- 12 ½
7 Najer, Evgeniy ( 3.5)   -   Landa, Konstantin ( 3.5) 9- 19 1-0
8 Romanov, Evgeny ( 3.5)   -   Yakovich, Yuri ( 3.5) 31- 10 ½
9 Shaposhnikov, Evgeny ( 3 )   -   Ionov, Sergey ( 3 ) 17- 24 ½
10 Riazantsev, Alexande ( 3 )   -   Solovjov, Sergey I. ( 3 ) 18- 28 1-0
11 Nepomniachtchi, Ian ( 3 )   -   Popov, Valerij ( 3 ) 29- 20 0-1
12 Nikolenko, Oleg ( 2.5)   -   Dolmatov, Sergey ( 2.5) 25- 13 ½
13 Danin, Alexandre ( 2.5)   -   Burmakin, Vladimir ( 2.5) 32- 14 0-1
14 Belov, Vladimir ( 2.5)   -   Loginov, Valery A ( 2.5) 22- 26 ½
15 Kuzmin, Alexey ( 2 )   -   Kurnosov, Igor ( 2 ) 15- 23 1-0
16 Gleizerov, Evgeny ( 1.5)   -   Shapovalenko, Maksim ( 1 ) 11- 34 1-0
17 Dobrov, Vladimir ( 1.5)   -   Silivanov, Sergej ( 1 ) 27- 33 1-0


Round 6

Tbl. White   -   Black Res.
1 Khalifman, Alexander ( 3.5)   -   Dreev, Alexey ( 4.5) 2- 1 ½
2 Tseshkovsky, Vitaly ( 4 )   -   Epishin, Vladimir ( 3.5) 16- 8 ½
3 Yakovich, Yuri ( 3 )   -   Sakaev, Konstantin ( 3 ) 10- 3 ½
4 Zvjaginsev, Vadim ( 3 )   -   Shaposhnikov, Evgeny ( 3 ) 4- 17 1-0
5 Yevseev, Denis ( 3 )   -   Tregubov, Pavel V. ( 3 ) 12- 5 ½
6 Volkov, Sergey ( 3 )   -   Romanov, Evgeny ( 3 ) 6- 31 ½
7 Andreikin, Dmitry ( 3 )   -   Najer, Evgeniy ( 3 ) 30- 9 ½
8 Popov, Valerij ( 2.5)   -   Landa, Konstantin ( 3 ) 20- 19 ½
9 Danin, Alexandre ( 2.5)   -   Alekseev, Evgeny ( 2.5) 32- 7 0-1
10 Belov, Vladimir ( 2.5)   -   Ivanov, Sergey ( 2.5) 22- 21 0-1
11 Dolmatov, Sergey ( 2 )   -   Riazantsev, Alexande ( 2.5) 13- 18 ½
12 Burmakin, Vladimir ( 2 )   -   Nikolenko, Oleg ( 2 ) 14- 25 ½
13 Solovjov, Sergey I. ( 2 )   -   Kuzmin, Alexey ( 2 ) 28- 15 1-0
14 Kurnosov, Igor ( 2 )   -   Nepomniachtchi, Ian ( 2 ) 23- 29 0-1
15 Ionov, Sergey ( 2 )   -   Gleizerov, Evgeny ( 1.5) 24- 11 1-0
16 Loginov, Valery A ( 1.5)   -   Silivanov, Sergej ( 1 ) 26- 33 1-0
17 Shapovalenko, Maksim ( 0 )   -   Dobrov, Vladimir ( 1.5) 34- 27 1-0


Round 5

Tbl. White   -   Black Res.
1 Dreev, Alexey (4.0)   -   Tseshkovsky, Vitaly (3.5) 1- 16 ½
2 Epishin, Vladimir (3.0)   -   Khalifman, Alexander (3.0) 8- 2 ½
3 Romanov, Evgeny (2.5)   -   Zvjaginsev, Vadim (2.5) 31- 4 ½
4 Landa, Konstantin (2.5)   -   Volkov, Sergey (2.5) 19- 6 ½
5 Shaposhnikov, Evgeny (2.5)   -   Andreikin, Dmitry (2.5) 17- 30 ½
6 Sakaev, Konstantin (2.0)   -   Dolmatov, Sergey (2.0) 3- 13 1-0
7 Tregubov, Pavel V. (2.0)   -   Nepomniachtchi, Ian (2.0) 5- 29 1-0
8 Alekseev, Evgeny (2.0)   -   Belov, Vladimir (2.0) 7- 22 ½
9 Najer, Evgeniy (2.0)   -   Ionov, Sergey (2.0) 9- 24 1-0
10 Kuzmin, Alexey (2.0)   -   Yakovich, Yuri (2.0) 15- 10 0-1
11 Nikolenko, Oleg (2.0)   -   Yevseev, Denis (2.0) 25- 12 0-1
12 Ivanov, Sergey (2.0)   -   Burmakin, Vladimir (1.5) 21- 14 ½
13 Gleizerov, Evgeny (1.5)   -   Danin, Alexandre (1.5) 11- 32 0-1
14 Riazantsev, Alexande (1.5)   -   Loginov, Valery A (1.5) 18- 26 1-0
15 Dobrov, Vladimir (1.5)   -   Popov, Valerij (1.5) 27- 20 0-1
16 Silivanov, Sergej (1.0)   -   Solovjov, Sergey I. (1.0) 33- 28 0-1
17 Shapovalenko, Maksim (0.0)   -   Kurnosov, Igor (1.0) 34- 23 0-1


Round 4

Tbl. White   -   Black Res.
1 Volkov, Sergey (2.5)   -   Dreev, Alexey (3.0) 6- 1 0-1
2 Tseshkovsky, Vitaly (2.5)   -   Sakaev, Konstantin (2.0) 16- 3 1-0
3 Khalifman, Alexander (2.0)   -   Alekseev, Evgeny (2.0) 2- 7 1-0
4 Epishin, Vladimir (2.0)   -   Ivanov, Sergey (2.0) 8- 21 1-0
5 Andreikin, Dmitry (2.0)   -   Landa, Konstantin (2.0) 30- 19 ½
6 Zvjaginsev, Vadim (2.0)   -   Tregubov, Pavel V. (1.5) 4- 5 ½
7 Belov, Vladimir (1.5)   -   Najer, Evgeniy (1.5) 22- 9 ½
8 Nepomniachtchi, Ian (1.5)   -   Dolmatov, Sergey (1.5) 29- 13 ½
9 Burmakin, Vladimir (1.5)   -   Shaposhnikov, Evgeny (1.5) 14- 17 0-1
10 Ionov, Sergey (1.5)   -   Kuzmin, Alexey (1.5) 24- 15 ½
11 Popov, Valerij (1.5)   -   Romanov, Evgeny (1.5) 20- 31 0-1
12 Yakovich, Yuri (1.0)   -   Kurnosov, Igor (1.0) 10- 23 1-0
13 Loginov, Valery A (1.0)   -   Gleizerov, Evgeny (1.0) 26- 11 ½
14 Yevseev, Denis (1.0)   -   Silivanov, Sergej (1.0) 12- 33 1-0
15 Riazantsev, Alexande (1.0)   -   Dobrov, Vladimir (1.0) 18- 27 ½
16 Solovjov, Sergey I. (1.0)   -   Nikolenko, Oleg (1.0) 28- 25 0-1
17 Danin, Alexandre (0.5)   -   Shapovalenko, Maksim (0.0) 32- 34 1-0


Round 3

Tbl. White   -   Black Res.
1 Dreev, Alexey (2.0)   -   Epishin, Vladimir (2.0) 1- 8 1-0
2 Najer, Evgeniy (1.5)   -   Volkov, Sergey (1.5) 9- 6 0-1
3 Alekseev, Evgeny (1.5)   -   Andreikin, Dmitry (1.5) 7- 30 ½
4 Shaposhnikov, Evgeny (1.5)   -   Tseshkovsky, Vitaly (1.5) 17- 16 0-1
5 Nikolenko, Oleg (1.0)   -   Khalifman, Alexander (1.0) 25- 2 0-1
6 Sakaev, Konstantin (1.0)   -   Riazantsev, Alexande (1.0) 3- 18 1-0
7 Dobrov, Vladimir (1.0)   -   Zvjaginsev, Vadim (1.0) 27- 4 0-1
8 Tregubov, Pavel V. (1.0)   -   Ionov, Sergey (1.0) 5- 24 ½
9 Landa, Konstantin (1.0)   -   Yakovich, Yuri (1.0) 19- 10 1-0
10 Ivanov, Sergey (1.0)   -   Yevseev, Denis (1.0) 21- 12 1-0
11 Dolmatov, Sergey (1.0)   -   Popov, Valerij (1.0) 13- 20 ½
12 Nepomniachtchi, Ian (1.0)   -   Burmakin, Vladimir (1.0) 29- 14 ½
13 Romanov, Evgeny (1.0)   -   Kuzmin, Alexey (1.0) 31- 15 ½
14 Gleizerov, Evgeny (0.5)   -   Belov, Vladimir (1.0) 11- 22 ½
15 Kurnosov, Igor (0.5)   -   Solovjov, Sergey I. (0.5) 23- 28 ½
16 Loginov, Valery A (0.0)   -   Danin, Alexandre (0.5) 26- 32 1-0
17 Silivanov, Sergej (0.0)   -   Shapovalenko, Maksim (0.0) 33- 34 1-0


Round 2

Tbl. White   -   Black Res.
1 Kuzmin, Alexey (1.0)   -   Dreev, Alexey (1.0) 15- 1 0-1
2 Volkov, Sergey (1.0)   -   Shaposhnikov, Evgeny (1.0) 6- 17 ½
3 Epishin, Vladimir (1.0)   -   Romanov, Evgeny (1.0) 8- 31 1-0
4 Tseshkovsky, Vitaly (1.0)   -   Najer, Evgeniy (1.0) 16- 9 ½
5 Khalifman, Alexander (0.5)   -   Ivanov, Sergey (0.5) 2- 21 ½
6 Belov, Vladimir (0.5)   -   Sakaev, Konstantin (0.5) 22- 3 ½
7 Zvjaginsev, Vadim (0.5)   -   Landa, Konstantin (0.5) 4- 19 ½
8 Popov, Valerij (0.5)   -   Tregubov, Pavel V. (0.5) 20- 5 ½
9 Solovjov, Sergey I. (0.5)   -   Alekseev, Evgeny (0.5) 28- 7 0-1
10 Yakovich, Yuri (0.5)   -   Nepomniachtchi, Ian (0.5) 10- 29 ½
11 Andreikin, Dmitry (0.5)   -   Gleizerov, Evgeny (0.5) 30- 11 1-0
12 Yevseev, Denis (0.5)   -   Dobrov, Vladimir (0.5) 12- 27 ½
13 Ionov, Sergey (0.5)   -   Dolmatov, Sergey (0.5) 24- 13 ½
14 Burmakin, Vladimir (0.0)   -   Loginov, Valery A (0.0) 14- 26 1-0
15 Riazantsev, Alexande (0.0)   -   Silivanov, Sergej (0.0) 18- 33 1-0
16 Danin, Alexandre (0.0)   -   Kurnosov, Igor (0.0) 32- 23 ½
17 Shapovalenko, Maksim (0.0)   -   Nikolenko, Oleg (0.0) 34- 25 0-1


Round 1

Tbl. White   -   Black Res.
1 Dreev, Alexey ( 0 )   -   Riazantsev, Alexande ( 0 ) 1- 18 1-0
2 Landa, Konstantin ( 0 )   -   Khalifman, Alexander ( 0 ) 19- 2 ½
3 Sakaev, Konstantin ( 0 )   -   Popov, Valerij ( 0 ) 3- 20 ½
4 Ivanov, Sergey ( 0 )   -   Zvjaginsev, Vadim ( 0 ) 21- 4 ½
5 Tregubov, Pavel V. ( 0 )   -   Belov, Vladimir ( 0 ) 5- 22 ½
6 Kurnosov, Igor ( 0 )   -   Volkov, Sergey ( 0 ) 23- 6 0-1
7 Alekseev, Evgeny ( 0 )   -   Ionov, Sergey ( 0 ) 7- 24 ½
8 Nikolenko, Oleg ( 0 )   -   Epishin, Vladimir ( 0 ) 25- 8 0-1
9 Najer, Evgeniy ( 0 )   -   Loginov, Valery A ( 0 ) 9- 26 1-0
10 Dobrov, Vladimir ( 0 )   -   Yakovich, Yuri ( 0 ) 27- 10 ½
11 Gleizerov, Evgeny ( 0 )   -   Solovjov, Sergey I. ( 0 ) 11- 28 ½
12 Nepomniachtchi, Ian ( 0 )   -   Yevseev, Denis ( 0 ) 29- 12 ½
13 Dolmatov, Sergey ( 0 )   -   Andreikin, Dmitry ( 0 ) 13- 30 ½
14 Romanov, Evgeny ( 0 )   -   Burmakin, Vladimir ( 0 ) 31- 14 1-0
15 Kuzmin, Alexey ( 0 )   -   Danin, Alexandre ( 0 ) 15- 32 1-0
16 Silivanov, Sergej ( 0 )   -   Tseshkovsky, Vitaly ( 0 ) 33- 16 0-1
17 Shaposhnikov, Evgeny ( 0 )   -   Shapovalenko, Maksim ( 0 ) 17- 34 1-0
Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2004