Schedule of the 78th Championship of Saint-Petersburg

 
1st round   17.03.05

 1. Loginov	- Popov	
 2. Solovjov 	- Klimov
 3. Astashov 	- Vitiugov the game starts at 4 p.m.
 4. Ionov 	- Yevseev
 5. Lugovoi	- Yemelin	
 6. Gerasimov - Ivanov

2nd round   18.03.05

 1. Popov 	- Ivanov 
 2. Yemelin 	- Gerasimov 
 3. Yevseev	- Lugovoi 
 4. Vitiugov	- Ionov
 5. Klimov 	- Astashov the game starts at 4 p.m.
 6. Loginov 	- Solovjov 
		 
3rd round   19.03.05

 1. Solovjov 	- Popov 
 2. Astashov 	- Loginov	
 3. Ionov 	- Klimov
 4. Lugovoi 	- Vitiugov
 5. Gerasimov - Yevseev
 6. Ivanov 	- Yemelin
   
4th round   20.03.05

 1. Popov 	- Yemelin   	
 2. Yevseev 	- Ivanov
 3. Vitiugov 	- Gerasimov		
 4. Klimov 	- Lugovoi 
 5. Loginov 	- Ionov	
 6. Solovjov 	- Astashov

5th round   21.03.05

 1. Astashov 	- Popov	
 2. Ionov 	- Solovjov
 3. Lugovoi	- Loginov	
 4. Gerasimov - Klimov
 5. Ivanov	- Vitiugov
 6. Yemelin 	- Yevseev

6th round   22.03.05

 1. Popov 	- Yevseev
 2. Vitiugov 	- Yemelin
 3. Klimov 	- Ivanov
 4. Loginov 	- Gerasimov  		
 5. Solovjov	- Lugovoi
 6. Astashov 	- Ionov		the game starts at 4 p.m.	
7th round   23.03.05

 1. Ionov 	- Popov 
 2. Lugovoi 	- Astashov 	the game starts at 4 p.m.
 3. Gerasimov	 - Solovjov 
 4. Ivanov 	- Loginov	
 5. Yemelin	- Klimov
 6. Yevseev 	- Vitiugov 

8th round   24.03.05

 1. Popov 	- Vitiugov
 2. Klimov 	- Yevseev
 3. Loginov 	- Yemelin 
 4. Solovjov 	- Ivanov 
 5. Astashov - Gerasimov
 6. Ionov - Lugovoi

9th round   25.03.05

 1. Lugovoi 	- Popov
 2. Gerasimov - Ionov 
 3. Ivanov 	- Astashov	the game starts at 4 p.m.
 4. Yemelin	- Solovjov
 5. Yevseev	- Loginov 
 6. Vitiugov 	- Klimov
 
10th round   26.03.05

 1. Popov 	- Klimov 
 2. Loginov 	- Vitiugov 
 3. Solovjov 	- Yevseev
 4. Astashov 	- Yemelin	 
 5. Ionov 	- Ivanov
 6. Lugovoi 	- Gerasimov

11th round   27.03.05

 1. Gerasimov - Popov 
 2. Ivanov - Lugovoi 
 3. Yemelin	- Ionov 
 4. Yevseev - Astashov
 5. Vitiugov - Solovjov	
 6. Klimov - Loginov