Champions of Petrograd - Leningrad - Saint-Petersburg

M.Taimanov - 1948, 1950, 1952, 1961, 1973
A.Lukin - 1972, 1978, 1981, 1983, 1988
M.Tseitlin - 1970, 1975, 1976, 1978
I.Rabinovich - 1920, 1928, 1940/1941
G.Lisizin - 1933/34,1939,1947
A.Tolush - 1938, 1946, 1947
V.Kortchnoi - 1955, 1957, 1964
V.Faivisovich - 1965, 1969, 1977
A.Cherepkov - 1967, 1968, 1982
S.Ivanov - 1991, 1992, 1994
G.Levenfish - 1922,1924
A.Ilyin-Genevsky - 1926, 1929
M.Botvinnik - 1930/31, 1932
V.Ragozin - 1936, 1945
S.Furman - 1953, 1957
B.Spassky - 1959, 1961
V.Osnos - 1971, 1980
A.Khalifman - 1996, 1997
V.Alatorzev - 1933/34
V.Chekhover - 1949
F.Sklyarov - 1943
A.Model - 1944
N.Kopylov - 1954
P.Kondratiev - 1956
I.Rubel - 1958
V.Shishkin - 1960
K.Klaman - 1962
B.Vladimirov - 1963
E.Ruban - 1966
V.Karasev - 1974
I.Polovodin - 1979
L.Yudasin - 1984
A.Yermolinsky - 1985
E.Solozhenkin - 1986
V.Epishin - 1987
A.Yuneev - 1989
K.Sakaev - 1990
A.Ivanov - 1990
V.Yemelin - 1993
P.Svidler - 1995

Note: In 1925 (4 participants shared 1-st place) and in 1937/38 (3 participants shared 1-st
          place) the champion was not determined, in 1941 - the championship was not
          finished.


Back main page