Konstantin Sakaev

Konstantin Sakaev,
grandmaster

Raetsky, Alexander (2453) - Sakaev, Konstantin (2649)
Russian Club Championship,
St.Petersburg, 1999
[B06]

1. d4 d6 2. e4 g6 3. Nc3 Bg7 4. g3 Nc6 5. d5 Nd4

Diagram 1

6. Nb1!? N c6 7. c3 Nb5 8. Bg2 cxd5 9. exd5 Nc7

Diagram 2

10. Ne2 Nf6 11. O-O O-O 12. c4

12. a4!?

12...b5!?

12...e5 13. Nbc3 ( 13. dxe6 Bxe6 14. Na3 d5 =) 13...Bf5 14. h3 h5 With unclear play

13. cxb5 Nxb5

Diagram 3

14. a4

14. Nbc3 Nxc3 15. Nxc3 Rb8 With initiative File b

14...Nc7 15. Nbc3 Bb7 16. Rb1 Qd7 17. b4 e6!

Diagram 4

18. dxe6?

18. Nf4! The only move e5 ( 18...Ncxd5 19. Ncxd5 Nxd5 20. Nxd5 Bxd5 21. Bxd5 exd5 22. b5 White has a little advantage ) 19. Nfe2

18...Nxe6 19. Bxb7 Qxb7 20. Nf4

20. Qxd6 Rfd8 21. Qe5 Rac8! Black has the upper hand

Diagram 5

20...d5! 21. Qf3

21. Ncxd5 Rad8 22. Nxf6+ Bxf6 23. Qg4 Nd4 Black has the upper hand

21...Rad8 22. Rd1 Ne4! 23. Nce2

23. Ncd5 N4g5! Black has a decisive advantage

23...Rfe8!

Diagram 6

24. Be3?!

Better is 24. b5

24...Nxf4 Black has a decisive advantage 25. Bxf4 d4 26. b5 Qd5 27. Rb3 Qc4 28. Rbd3 Nc5

Diagram 7

29. R3d2 d3 30. Nc1 Bc3 31. Rxd3 Nxd3 32. Rxd3 Rxd3 33. Nxd3 Qxa4

Diagram 8

34. Qd5 Qe4 35. Qd7 Qe7 36. Qd5 Rd8 37. Qc4 Bf6 38. Nb4 Rd4

Diagram 9

39. Qc8+ Kg7 40. Nc6 Rd1+ 41. Kg2 Qe4+ 42. Kh3 Rd5 0:1

Bullet Next game, annotated by K.Sakaev
Bullet Previous game, annotated by K.Sakaev

Main page GML
Webmaster - Anton Gubanov
Shahcom Company, © 1999